1.  AANVAARDING 

a.  Het verkoopcontract tussen Auto’s Carma BV (hierna verkoper) en de koper en de daaruit voortvloeiende leveringen worden beheerst door de wet, de op de voorzijde vermelde bijzondere bepalingen en door onderhavige algemene contractvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben.
b.  Indien de koper beroep doet op de naverkoopdienst van de verkoper, is de koper uitdrukkelijk aan dezelfde voorwaarden gehouden zodat alle contractvoorwaarden aan hem tegenstelbaar zijn.

 

2.  LEVERING

a.  Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling worden de verkochte voertuigen in de vestiging van de verkoper geleverd op de overeengekomen leveringsdag of termijn. De verkoper kan, wegens aan hem vreemde oorzaak, echter de voorziene leveringsdatum met 14 dagen verlengen of de leveringstermijn met maximaal 10% verlengen indien de verkoper zulks per aangetekende brief laat weten aan de koper.
b.  De verkoper is ontlast van zijn verplichting tot aflevering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten, niet volledig betaald is.

 

3. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

a.  De risico's worden op de koper overgedragen vanaf het ogenblik van de levering. In geval de levering niet plaatsvindt in de vestiging van de verkoper, reist het voertuig op kosten en risico van de koper.
b.  In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de overdracht van eigendom pas plaatsvindt na de integrale betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom taksen en met eventuele interesten en onkosten.

 

4.  CONFORMITEIT

a.  De koper, die de gelegenheid gehad heeft om het op de keerzijde beschreven voertuig te onderzoeken tijdens de aankoop en de levering, erkent het voertuig in goede staat ontvangen te hebben. De verplichte toebehoren inzake gevarendriehoek, niet vervallen brandblusser en EHBO¬ kit, zijn bij aflevering steeds aanwezig en dienen door de koper geverifieerd, zo niet zal de aanvaarding zonder protest als definitief in orde worden aanzien.
b.  Bij de levering wordt eveneens het verplichte CarPass attest aan de koper overhandigd.
c.  De conformiteit en zichtbare gebreken, waarvan de koper op het ogenblik van de levering redelijkerwijs kennis zou kunnen hebben genomen, worden verondersteld aanvaard te zijn door het enkele feit van de levering, behoudens indien de koper zich daartegen verzet door middel van een schriftelijk protest op de voorzijde van deze factuur/koopovereenkomst.
d.  Niet¬ essentiële kenmerken, welke niet als specifiek doorslaggevend werden overeengekomen, kunnen mogelijks verschillen van het oorspronkelijk voorstel en kunnen geen aanleiding geven tot weigering van afname van het voertuig. Betreffende de kilometerstand aanvaardt de koper dat het voertuig op het ogenblik van de levering mogelijks een hogere kilometerstand aangeeft (tot 4% boven deze op het koopcontract vermeld met een maximum van 1.000 km), aangezien zeker inzake tweedehandsvoertuigen het voertuig nog dient verplaatst voor onder meer eventueel onderhoud, technische keuring, herstellingen, testen, poetsbeurten, testritten, presentaties en dergelijke.

 

5.  BETALING

a.  De prijs (of het saldo) is enkel te betalen via overschrijving, ten laatste op de overeengekomen leveringsdag.
b.  Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen leveringsdag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn. Bovendien zal in dezelfde omstandigheden het niet betaalde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding die gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van 250,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro.

 

6.  TEKORTKOMINGEN VAN PARTIJEN BIJ DE UITVOERING VAN HET CONTRACT

a.  Indien een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, zal de benadeelde partij per aangetekend schrijven een ingebrekestelling sturen naar de tegenpartij opdat deze haar verplichtingen binnen de 10 dagen zou nakomen.
b.  Indien aan de ingebrekestelling bedoeld in vorige alinea (punt 6.a.) geen gevolg wordt gegeven, kan de benadeelde partij hetzij de uitvoering van het contract eisen, hetzij het contract beschouwen als ontbonden en eventueel de bepalingen inzake de schadevergoeding wegens annulering doen gelden.
c.  Bij niet¬afhaling door de koper op de aangeduide leveringsdatum, zullen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, eveneens extra stalling¬ en bewaarkosten per dag tegen één pro mille van de hoofdsom van de koopprijs, worden aangerekend.

 

7.  ONTBINDING

a.  De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoop als ontbonden ten laste van de koper te beschouwen, wanneer deze laatste het voertuig niet heeft afgehaald binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de datum van de aangetekende ingebrekestelling.
b.  Bij ontbinding van de verkoop ten laste van de koper, heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding wegens annulering die gelijk is aan 15% van de hoofdsom van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250,00 euro, wegens veroorzaakte bedrijfsstoornis, berokkende administratiekosten en gederfde winst.
c.  Indien de verkoop ontbonden wordt wegens fout van de koper zal het voorschot onmiddellijk worden toegerekend op de schadevergoeding.
d.  Indien de verkoop ontbonden wordt wegens fout van de verkoper zal deze laatste onmiddellijk het eventuele voorschot terugbetalen verhoogd met een schadevergoeding ten belope van 10% van de hoofdsom van de koopprijs.

 

8.  GARANTIE

a.  Gegevens van de garant: Auto’s Carma BV, met maatschappelijke zetel te 3530 HOUTHALEN, Saviostraat 32 en ondernemingsnummer 0727.908.982.
b.  Voor de verkochte voertuigen, waarvoor de kopers vooraleer er bezit van te nemen alle gelegenheid kregen om ze te onderzoeken en te testen, wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de tussenkomst van de verkoper als garant, zoals in punt 8.a. geïdentificeerd, voor wat de garantie betreft, beperkt is tot een duur dat aangegeven is op het verkoopsfactuur te rekenen vanaf de levering van het tweedehandsvoertuig.
c.  Deze garantie is enkel van toepassing indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsbisdommen van Andorra, Liechtenstein en Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie.
d.  De garantie geldend gedurende de termijn aangegeven op de verkoopfactuur, laat de wettelijke rechten die de consument heeft krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptie¬ goederen (Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen), onverlet.
e.  De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Uitsluitend na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.
f.  De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop hij de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen. In ieder geval dient de koper de verkoper daarvan op de hoogte te brengen binnen de twee maanden vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd vastgesteld. De rechtsvordering van de koper verjaart na verloop van één jaar. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is in geen geval overdraagbaar.
g.  De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument zal in ieder geval rekening worden gehouden om de tussenkomst van de verkoper te bepalen.
h.  De garantie omvat enkel de gratis herstelling van het voertuig door de verkoper of door een door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aangeduide hersteller. Voor onderdelen die tijdens dergelijke herstelling worden vervangen, geldt dezelfde garantie tot het einde van de voertuiggarantie. Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper.
i.  De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
j.  In ieder geval zijn van de garantie uitgesloten: de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor het normaal gebruik van het voertuig, alsook de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten.
k.  De garantie dekt evenmin de normale slijtage aan het voertuig (zoals onder meer (niet limitatief): schokdempers, banden, remmen, uitlaten, wissers, koppeling en massavliegwiel, enz.) of externe mechanische of chemische invloeden (met betrekking tot lak¬ of koetswerk¬ schade, o.m. steenslag, roestdeeltjes in de lucht, industriële luchtvervuiling) die inwerken op het voertuig.
l.  De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een foutief/abnormaal gebruik van het voertuig of rijgedrag, aan nalatigheid (o.m. het rijden met gemis aan olie, water of antigel, het niet tijdig stoppen of laten herstellen na een onregelmatigheid), of een gebrek aan onderhoud (de koper moet een regelmatig onderhoud van het voertuig kunnen voorleggen bij de verkoper of bij een door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aangewezen hersteller) of aan slecht onderhoud door de koper, of wanneer het voertuig zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper buiten de werkplaatsen van deze laatste werd hersteld.
m.  In geen geval kan de verkoper aangesproken worden door gevolgschade, derving vergoeding of dergelijke.
n.   In geval van geplande herstellingswerken onder garantie is de koper zelf verantwoordelijk dat de wagen op de afgesproken werkplaats geraakt. Er zal in geen geval takel- of transportkosten gedekt worden door Auto’s Carma.

 

9.  HERSTELLINGEN / ONDERHOUD

a.  De voertuigen die aan de verkoper toevertrouwd worden, in zijn werkplaatsten gesteld worden of door zijn personeel bestuurd worden met het oog op herstellingen of onderhoud, blijven onder de algehele aansprakelijkheid van hun eigenaar, zelfs in geval van diefstal.
b.  De aangeduide datum voor beëindiging van de herstelling- en onderhoudswerken wordt enkel als aanduiding verstrekt.
c.  Voor elk voertuig dat door de eigenaar niet is afgehaald op de overeengekomen datum voor aflevering, behoudt de verkoper zicht uitdrukkelijk het recht voor, vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven tot en met de datum waarop het voertuig door de eigenaar effectief afgehaald wordt, een standgeld aan te rekenen van 5,00 euro per kalenderdag.
d.  De herstellings- of onderhoudsfacturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Auto’s Carma BV kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door de verkoper verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig betreft. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
e.  In geval de herstellings- of onderhoudsfacturen op de daarop vermelde vervaldag onbetaald blijven, zal het factuurbedrag van rechtswege, enkel en alleen door het overschrijden van de termijn en zonder enige ingebrekestelling, met een verwijl interest van 10% per jaar. Bovendien zal in dezelfde omstandigheden het bedrag dat niet betaald werd verhoogd worden met een schadevergoeding die gelijk is aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro.
f.  Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum per aangetekende brief aan verkoper verstuurd worden.
g.  Bij niet¬ conforme levering van de herstellings- en onderhoudswerken door Auto’s Carma BV, is de Auto’s Carma BV een schadevergoeding van 10,00 % van de hoofdsom van de factuur betreffende de herstellings- en onderhoudswerken aan de eigenaar verschuldigd (met een minimum van 100,00 euro).

 

10.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

a.   Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.
b.  Alle betwistingen betreffende de uitvoering van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van de eventuele verplichtingen van de verkoper gedurende de garantieperiode, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de zetel van de verkoper.